Transplantace vlastního tuku-lipografting.


Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku.

Jedná se o výplně obličeje či jiných části těla vlastním tukem. V obličeji jsou to např.
kruhy pod očima, propadlé tváře, propadlé spánky, nasolabiální rýha nebo nevýrazné úzké rty. 

 Nápadné podkožní prohloubení (ztráty tuku) mohou vzniknout i na jiných místech těla, například po úraze či po operaci. Tukem se také dají vyplnit prohlubně na hřbetu ruky, které bývají typické ve stáří. Pokud se provádí transfer vlastního tuku šetrnou metodou (transplantace tuku- lipografting) je resorpce tukové tkáně nízká a výsledky jsou patrné i po několika letech. Hlavní výhodou této metody je většinou dobrá dostupnost tukové tkáně, jedná se materiál tělu vlastní, takže nedochází k vyloučení tohoto materiálu či k alergickým reakcím. Výkon je prováděn ambulantně, v lokálním znecitlivění a trvá kolem 1 hodiny.

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci

Quick, PTT, malý krevní obraz

Pacient je povinen:

Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost).

V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.

Možné komplikace: Neexistuje chirurgický zákrok bez eventuálních komplikací. Možná komplikace při lipograftingu je tvorba modřin a nestejnoměrné vyplnění defektu. Může také dojít ke zrychlené resorpci tuku.V tomto případě nabízím pacientům další dvě aplikace tuku zdarma. Odebraný tuk je zmražen na teplotu mínus 24 stupňů a dá se uchovat až jeden rok.

Pooperační průběh

Kontrola u lékaře, celková doba rekonvalescence 1-5 dnů.

Informovaný
souhlas s operací:

O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie,
hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích,
stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne

MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne........................................                                                                                                           
dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl.

Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit plánovaný zákrok.

Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných
komplikací
, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné
k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.

V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s
nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další
hospitalizace na specializovaném oddělní a taktéž s plnou finanční úhradou
této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi):.............................................................................................................................................................

Souhlasím / Nesouhlasím
s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační,
nebo výukové účely...........................................................................................................

Datum:

Vlastnoruční podpis pacienta: ......................................................................................... Podpis lékaře:..........................................

Nebo zákonného zástupce:(jméno, příjmení, číslo osobního
dokladu, vztah k pacientovi).............................................................................................

Našim cílem je vaše spokojenost

U kosmetických operací nejde o perfektnost v detailech, ale o harmonický a estetický výsledek..