Informovaný souhlas

 Operace ušních boltců

Operace ušních boltců

Operace ušních boltců se provádí v lokální anestezii. Řez je veden na zadní straně ucha a po odhojení není prakticky patrna jizva. Výkon trvá cirka jednu hodinu, stehy se odstraňují 7. až 10. den. Po operaci je nutno, aby pacient nosil prvních 7-10 dnů nepřetržitě čelenku. Později, po dobu tří až čtyř týdnů, je nutno tuto čelenku nosit pouze v noci.
Potřebná laboratorní vyšetření k operaci:
Quick, PTT, malý krevní obraz
Pacient je povinen:
Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost). V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.
Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a jsou důležité k dobrému průběhu hojení.

Možné komplikace po výkonu:
Neexistuje chirurgický zákrok, u kterého nemůže dojít ke komplikacím. Operace učních boltců probíhá většinou bez závažnějších komplikací. Může se vytvořit hematom (modřina). Velmi zřídka může být jizva po operaci ztluštělá-hypertrofická až keloidní.

Informovaný souhlas s operací:
O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne..................................................................... dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl. Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl(a) podstoupit
plánovaný zákrok. Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.
V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělení a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): ..............................................................................................
Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Datum:..............................................................................................
Vlastnoruční podpis pacienta: ..............................................................................................

Nebo zákonného zástupce(jméno, příjmení, číslo osobního dokladu, vztah k  pacientovi):..............................................................................................

Podpis lékaře:..............................................................................................