LiposukceEstetická chirurgie dr. Entner

Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku tumescenční liposukce

Liposukce umožňuje redukci tukové tkáně v určité, předem určené a ohraničené oblasti, kterou se nedaří zredukovat ani při dietních a pohybových opatřeních. V průběhu výkonu je nadbytečný tuk odstraněn a tím
je dosaženo snížení tukové vrstvy v podkoží. Rozsah výkonu je omezen množstvím odsátého tuku, stejně tak i rozsahem odsávané oblasti.

Liposukce není v žádném případě zákrokem určeným k redukci nadváhy!

Po zákroku se kůže v dané oblasti v závislosti na její elasticitě přizpůsobí nové tělesné formě. Pokud kůže
není dostatečně elastická, je možno její nadbytek korigovat jiným doplňujícím
zákrokem.

Snížení počtu tukových buněk po zákroku je trvalé, přesto tyto buňky shromažďují tuk a při váhovém přírůstku se lokalizované nahromadění tuku může opět zvýraznit.

Zákrok provádíme ambulantně v místní anestezii. Před výkonem přesně vyznačíme hranice tukových nahromadění. Poté, po přípravě a desinfekci operačního pole, plníme lokalitu tumescenčním roztokem. Z asi 3-4mm dlouhých vpichů zavádíme odsávací kanylu a tuk odsáváme. Po zákroku je nutno minimálně 10-14 dní nosit kompresní prádlo a vyvarovat se zvýšené fyzické námaze. Sport je možné aktivně
provozovat po odeznění lokální přecitlivělosti, při sportu je vhodné nosit kompresní prádlo ještě cca měsíc. Bezprostředně po zákroku a další cca 2 dny může vytékat přebytek tumescenční tekutiny.

Máte-li po zákroku jakékoliv problémy nebo dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

U každého chirurgického výkonu může dojít ke komplikacím!

Možné komplikace po zákroku:

Liposukce je zákrok s velmi vzácným výskytem komplikací. Přesto se může stát, že i při dobře provedeném výkonu, díky individualitě lidského organismu může k některým komplikacím dojít.

Kožní nerovnosti v operované oblasti z důvodů jizvení v podkoží, nebo z nedostatku kožní
elasticity nejsou po liposukci časté a v průběhu měsíců při správném pooperačním ošetření se vyrovnávají. Přesto mohou některé nerovnosti být i s odstupem patrné.

Silnější krvácení je okamžitě zastaveno a větší krevní ztráta je již díky tumescenční technice velmi vzácná.

Ojedinělé jsou poškození nervů, cév či měkkých tkání. Tyto se většinou spontánně v průběhu několika
týdnů zhojí.

Příležitostně může dojít po zákroku k tvorbě místních hematomů.
Tyto mizí spontánně do několika týdnů po zákroku. Velmi zřídka je potřeba následné chirurgické řešení.

Případná necitlivost v operované oblasti se v průběhu několika měsíců upraví k normálu.

Otoky v operované oblasti patří k normálnímu pooperačnímu průběhu a mohou přetrvávat v některých
případech i několik měsíců. Pro jejich minimalizaci je nutné nošení
kompresivního prádla, vyvarovat se nadměrné fyzické zátěže a důsledně dodržovat
doporučený pooperační režim.

Infekční komplikace v místech vstupu odsávací kanyly jsou výjimečné.

Též infekce v operační ráně, popřípadě vznik abscesu, který je následně nutno
chirurgicky ošetřit jsou výjimečné.

Velmi ojedinělé jsou alergické reakce na lokální anestézii a léky, které se mohou
projevit jako otok, podráždění, pálení a řezání. Těžké alergické reakce
s postižením dýchání či krevního oběhu jsou velmi výjimečné.

Hluboká žilní trombóza s event. plicní embolií je závažná komplikace, která se
může
u liposukce vyskytnout, tak jako u každé větší operace. Vzhledem k tomu, že se jedná o výkon v
lokální anestezii a  před operací je pacientovi  aplikován nízkomolekulární heparin, je tato
komplikace absolutní výjimkou.

Pacient je povinen: Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost).

V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se
s někým, kdo Vám prvních 24 hodin bude k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.

Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a proto jsou důležité k dobrému průběhu hojení.

Informovaný souhlas s operací:

O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie,
hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích,
stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne

MUDr. M. Entner v průběhu
pohovoru dne........................... .dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl.

Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován (a). dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit plánovaný zákrok.

Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly
provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého
života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní
transfuze.

V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělní a taktéž
s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno,
příjmení, vztah k pacientovi):................................................................................................................................

Souhlasím/ Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Datum:

Vlastnoruční podpis pacienta: .................................................................. Podpis lékaře:.................................................

Našim cílem je Vaše spokojenost!