Informovaný souhlas

Krk

Odstranění ochablé kůže na krku (Turkey neck )

Odstranění ochablé kůže na krku (turkey neck) se provádí buď v lokální anestezii, analgosedaci nebo celkové narkóze. Doba rekonvalescence je 7 až 10 dnů.

Podrobnosti viz informovaný souhlas a konzultace s lékařem.

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci

Quick, PTT, malý krevní obraz

Možné komplikace po výkonu:

Neexistuje chirurgický zákrok, u kterého nemůže dojít ke komplikacím

Operace probíhá většinou bez závažnějších komplikací. Může se vytvořit hematom (modřina).

Pacient je povinen:

Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost).

V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.

Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a jsou důležité k dobrému průběhu hojení.

Informovaný souhlas s operací:

O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne

MUDr. M. Entner vprůběhu pohovoru dne .....................................................................  dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl.

Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl(a) podstoupit plánovaný zákrok.

Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.

V případě, že nemám zdravotní pojišťění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělení a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): .....................................................................

Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Vlastnoruční podpis pacienta: ...................................................................           Podpis lékaře:..............................................

Nebo zákonného zástupce: .....................................................................
(jméno, příjmení, číslo osobního dokladu,vztah k pacientovi)Datum: .............................................................................................................