Informovaný souhlas

Hyperhidroza

Nadměrné pocení-hyperhidrosis

nadměrné pocení, zvláště pak v podpaždí, na dlaních a nohou, je velmi nepříjemnou a společenský život znepříjemňují a omezující jev. Nadměrné pocení jako takové rozdělujeme na primární, které se vyskytuje asi u 2% světové populace a zasahuje stejně muže jako i ženy a na sekundární pocení, které je mnohem častější a častěji se vykytuje u žen. Může být vyvoláno řadou příčin, jako například zvýšená funkce štítné žlázy, cukrovka, přechod (menopauza), neurologické nemoci či braní určitých léků. Nabízí se celá řada možností, jak toto nadměrné pocení omezit či odstranit.

Například léky, anticholinergika či sedativa, se nedají brát dlouhodobě pro jejich vedlejší účinky, které jsou často závažné. Používání antiperspirantů- (deodoranty) na bázi hliníku je možné a poměrně časté. Existují však obavy ze vzniku rakoviny prsu působením hliníku. Další možností je iontoforéza-to znamená aplikace stejnosměrného proudu na postižené oblasti. Jedná se hlavně o oblast rukou a nohou, metoda je efektivní, ale musí se každé dva až tři dny opakovat.

I aplikace botulinumtoxinu do podpaždí je efektivní, ale i ta se musí poměrně často opakovat a cena je značně vysoká. Na dlaních a v oblasti plosek nohou je tento zákrok prakticky nepoužitelný (bolestivost, množství vpichů, časté opakování, cena).

Odstranění potních žláz je také možné přístroji, které pracují na principu mikrovlnné energie nebo vysokofrekvenčního ultrazvuku či laseru. Protože se potní žlázy neobnovují, je účinek těchto zařízení prakticky trvalý.

Velmi elegantní možností odstranění pocení v oblasti podpaží je chirurgické odstranění potních žláz. Oblast, kde dochází k největšímu pocení v podpaží, se označí barevně a v dané oblasti se potní žlázy odsají z podkoží. Operace se provádí v lokální anestezii, jedná se o výkon jen minimálně pacienta zatěžující, trvající asi jednu hodinu a je proveden ze dvou řezů 2 až 3 milimetry velkých, které se po zákroku pouze zalepí náplastí. U velké většiny pacientů postačuje jeden výkon, U malé části pacientů (20%) je ho nutno zopakovat. Pacient po zákroku odchází domů a je schopen nastoupit druhý den do práce. Tento zákrok odstraní trvale potní žlázy a pacienti se již netrápí s propoceným podpažím.

Pokud pocení zasahuje hlavně dlaně, je možno také provést endoskopickou transtorakální sympatektomii. Jedná se o výkon v celkové narkóze, pacienti zůstávají jeden až dva dny v nemocniční ošetření. Výsledky jsou velmi dobré a i zde prakticky trvalé.


Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku Nadměrné pocení v podpaží (hyperhidróza)

Nadměrné pocení v podpaží může být společenský velmi nepříjemné a zatěžující. Existují dvě metody snížení či odstranění tohoto jevu. 
Na našem pracovišti provádíme chirurgické odstranění potních žláz v lokálním umrtvení. Jedná se o tzv. minimálně invazivní výkon (MIC). Operace trvá cca 30 až 45 min. Dva až tři drobné vpichy, ze kterých se provádí odstranění potních žláz, se nešijí. Někdy se nepodaří odstranit všechny potní buňky a proto je nutno tuto operaci ještě jednou opakovat. Pak však je pocení odstraněno na řadu let.

Další metodou , kterou můžeme odstranit pocení (po dohodě s pacientem), je použití Botulotoxinu (botulinum toxin). Při použití Botulotoxinu je nutno výkon pravidelně v odstupu cca 6 až 8 měsíců opakovat.

Další možností je řešení chirurgické. Endoskopicky je možno protnout nerv ovlivňující nadměrné pocení (thorakální sympatektomie). Tato metoda je poměrně technicky náročná a v relativně krátkém čase dochází k obnovení pocení (za 2 až 3 roky). Tato metoda se proto na našem pracovišti neprovádí .

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci:
Quick, PTT, malý krevní obraz

Pacient je povinen:
Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost). V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.

Možné komplikace:
Neexistuje chirurgický zákrok bez eventuálních komplikací. U operace hyperhidrózy jsou komplikace minimální a velmi řídké. K možným komplikacím patří vznik krevních podlitin v oblasti výkonu, poškození kůže, či částečné přetrvávání pocení.

Pooperační průběh:
Kontrola u lékaře, výměna obvazu, Celková doba rekonvalescence 1-2 týdny.

Informovaný souhlas s operací:
O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne................................................... dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl. Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit plánovaný zákrok. Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.
V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělení a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): ...........................................................................
Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Vlastnoruční podpis pacienta: ...............................................   Podpis lékaře:...........................................................................

Nebo zákonného zástupce (jméno, příjmení, číslo osobního dokladu, vztah k
pacientovi): ...........................................................................


Datum:...........................................................................

Našim cílem je vaše spokojenost!