Informovaný souhlas

Chirurgická úprava rtů

Zvětšení úzkých rtů, jedná se hlavně o horní ret, je možno dosáhnout jednak aplikaci výplňových materiálů, ke kterým počítáme různé deriváty kyseliny hyaluronové, anebo vlastním tukem. Další operační možností je použití kožního štěpu. Z chirurgických metod je nutno také zmínit metodu nazvanou V-Y plastika. Přesunutím sliznice na vnitřní straně rtu se vytvoří větší retní červeň. Tuto metodu nepoužíváme, protože je jednak časově pro pacienta náročná (nutno někdy operovat ve dvou etapách), po operaci pak dochází poměrně často k osychání nově viditelné retní červeně a jejímu praskání. Elegantnější a jednodušší metodou ke zkrácení horního rtu a zároveň zvětšení retní červeně, je takzvaná bullhorn plastika (křídlová plastika), kdy se pod nosem vyřízne proužek kůže, připomínající roh nebo křídlo a tím dojde ke zkrácení rtu a zvětšení retní červeně. Veškeré tyto operace se provádějí v lokální anestézii. Po operaci může dojít k otoku rtu, otok většinou rychle zmizí.

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci

Quick, PTT, malý krevní obraz

Možné komplikace po výkonu:

Neexistuje chirurgický zákrok, u kterého nemůže dojít ke komplikacím. Operace probíhá většinou bez závažnějších komplikací. Může se vytvořit hematom (modřina).

Pacient je povinen:

Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost). V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel. Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a jsou důležité k dobrému průběhu hojení.

Informovaný souhlas s operací:

O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne..................................................................... dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl.Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a).Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl(a) podstoupit plánovaný zákrok.Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.V případě, že nemám zdravotní pojišťění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělení a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): .........................................................................

Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Vlastnoruční podpis pacienta: .........................................................................                                  

Podpis lékaře:........................................................................................................

Datum: .........................................................................