Informovaný souhlas

Karpální tunel

Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku
Syndrom karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu je způsoben uskřinutím nervu v oblasti zápěstí. Karpální tunel je kostěno-vazivová struktura, kterou probíhá nerv a šlachy ohýbačů prstů a palce. Syndromem karpálního tunelu (CTS) bývá postiženo asi 10% všech dospělých jedinců, ve větší míře se však vyskytuje u žen. Pacient popisuje často mravenčení 1. až 3. prstu, někdy pocit otoku ruky, ztuhnutí a bolestivost prstů. Stává se však, že tyto symptomy jsou vyvolány uskřinutím nervů v oblasti krční páteře, proto je vždy nutné provést neurologické vyšetření (elektromyografie), které rozhodne, kde je nerv poškozen. Neléčený syndrom vede k trvalé necitlivosti 1. až 3. prstu, úbytku svalů ruky a prstů a omezené hybností palce. Operace karpálního tunelu se provádí ambulantně v lokální anestezii, trvá zhruba půl hodiny a není pro pacienta náročná. Řez je tvaru L cca 3cm dlouhý. Tento způsob operace karpálního tunelu se nazývá polouzavřená metoda.

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci
Quick, PTT, malý krevní obraz

Možné komplikace:
Neexistuje chirurgický zákrok bez eventuálních komplikací Komplikace jsou velmi řídké - infekt, krvácení do rány, rozpad rány. Závažnou komplikací je poranění nervové větve vedoucí k palci.

Pooperační průběh:
Postoperačně je nutno minimálně do odstranění stehů nosit dlahu, po odstranění stehů pak následuje rehabilitace, ale je třeba i nadále zápěstí odlehčovat. Rekonvalescence po operaci je velmi rozdílná, někdy obtíže zmizí po třech týdnech, někdy přetrvávají několik měsíců.

Pacient je povinen:
Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost). V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.

Informovaný souhlas s operací:
O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne..................................................................... dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl. Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit
plánovaný zákrok. Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.
V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělní a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): .........................................................................
Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Datum: .........................................................................

Vlastnoruční podpis pacienta: .........................................................................

Podpis lékaře: .........................................................................

Nebo zákonného zástupce(jméno, příjmení, číslo osobního dokladu, vztah k
pacientovi): .........................................................................

Našim cílem je vaše spokojenost