Informovaný souhlas

Dupuytrenova kontraktura

Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku
Operace Dupuytrénovy kontraktury


Jedná se o onemocnění, při kterém nacházíme hmatné podkožně uložené uzly nebo pruhy v dlani postižené ruky. Tyto změny mohou postihovat i prsty a omezovat je při pohybu, zvláště při natažení. Dupuytrénova kontraktura je většinou nebolestivá. Někdy však mohou tyto pruhy být na tlak citlivé a vadit při práci.
Pokud máte toto onemocnění a chcete vědět, jste-li již kandidátem na operaci, zkuste položit postiženou ruku dlaní na desku stolu (table top test). Pokud přitisknete celou dlaň, máte ještě čas. Pokud Vám však trvale ohnuté prsty brání přitlačit dlaň k podložce, je pravděpodobné, že čas k operaci dozrál.

Potřebná laboratorní vyšetření k operaci
Quick, PTT, malý krevní obraz

Pacient je povinen:
Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá (především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost). V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel. Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a jsou důležité k dobrému průběhu hojení.

Průběh operace:
Operace je prováděná v místním nebo svodném znecitlivění a většinou při zaškrcení horní končetiny manžetou. Z různě uložených řezů ve dlani a na prstech se odstraní změněná tkáň aponeurózy (hmatné uzly a pruhy), za současného ošetření důležitých struktur (nervů, šlach a cév). Poté se rány zašijí. V případě nedostatku kožního krytu, je možno provést místní lalokový posun. Někdy se rány také nechávají částečně nesešity do postupného vyhojení.

Možné komplikace po výkonu:
Neexistuje chirurgický zákrok bez možných komplikací komplikacím Nejčastější komplikací je pomalé hojení ran, eventuálně lokální zánět. Velmi zřídka dochází k poranění nervu (ů) v dlani a na prstech. Poměrně častá je změna citlivosti kůže operované dlaně či prstů, která však většinou spontánně během několika měsíců mizí.
Ne vždy je možno odstranit veškerou zbytnělou tkáň, ze které by se v budoucnosti mohla kontraktura znovu rozvinout. Také riziko recidivy není možno vyloučit ani odhadnout.

Pooperační průběh:
pooperačně je nutná zvýšená poloha operované končetiny, která zmírňuje bolest a otok. Pacient většinou obdrží dlahu od lokte přes ruku. Stehy se odstraňuji sedmý až devátý den. Doba rekonvalescence je cca čtyři až osm týdnů. Důležitá je pooperačním rehabilitace!

Informovaný souhlas s operací:
O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne.....................................................................dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl. Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit plánovaný zákrok. Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.

V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělní a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): .........................................................................
Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.

Datum: .........................................................................

Vlastnoruční podpis pacienta: .........................................................................

Podpis lékaře: .........................................................................

Nebo zákonného zástupce(jméno, příjmení, číslo osobního dokladu, vztah k pacientovi) .........................................................................