Informovaný souhlas

Augumentace

Informovaný souhlas, poučení pacienta a dohoda o zákroku
Augmentace-zvětšení prsou

Operace se provádí v celkové narkóze. Pacient většinou zůstává jednu noc na klinice. K vložení implantátů je možno použít několik přístupů (přes prsní dvorec, pažní jamkou či řezem v podprsní rýze. Téměř většina (85%) všech implantací se provádí řezem v podprsní rýze. Uložení implantátů je možno pod prsní žlázu nebo pod sval. O podrobnostech a možnostech se dovíte při pohovoru s operatérem. K implantátu je velmi často zaveden aktivní odsávací drén. Krátkodobě jsou podávána antibiotika.

Potřebná laboratorní vyšetření
viz informace anesteziologa k celkové narkóze.

Pacient je povinen:
Informovat svého ošetřujícího lékaře (operatéra) o všech chorobách, které prodělal, alergiích a lécích, které pravidelně užívá-především o lécích, které mají vliv na krevní srážlivost a krvácivost- Anopyrin, Acylpyrin,  Brufen a podobně, je nutno tyto látky minimálně tři týdny před operací vysadit. V případě ambulantního zákroku si dojednejte odvoz a domluvte se s někým, kdo Vám bude prvních 24 hodin k dispozici. Pokud užijete léky proti bolesti, vyvarujte se řízení motorových vozidel.
Pravidelné kontroly po zákroku a důsledné dodržování domácí pooperační péče jsou jeho součástí a jsou důležité k dobrému průběhu hojení.
U kosmetických operací nejde o perfektnost v detailech, ale o harmonický a estetický výsledek.

Možné komplikace:
Neexistuje chirurgický zákrok bez eventuálních komplikací. U této operace rozlišujeme komplikace na všeobecné a specifické. K všeobecným patří krvácení v operační ráně, které se projevit může tvorbou
krevních podlitin v jejím okolí. Těžší krvácení si může vynutit reoperaci a revizi operační rány. Další možnou komplikaci je infekt v operační ráně. V lehčích případech se projeví zarudnutím a otokem. V těžkých případech může vést k rozestupu operační rány, odúmrtí tkáně v okolí a nutnosti odstranění implantátu. Tato komplikace se řádově vyskytuje u 1 až 3 procent pacientů. Tvorba keloidních jizev v podprsní rýze je vzácná, při vhodném ošetření jizvy po operaci (budete poučení operatérem), se prakticky nevyskytuje. Další mnohdy závažnou všeobecnou komplikací může být trombóza v hlubokém žilním systému, eventuálně spojená s embolizací do plic. Prevencí je aplikace nízkomolekulárního heparinu a používání elastických punčoch v průběhu operace a po operaci. Pravděpodobnost operačních a pooperačních komplikací je vyšší u kuřáků. Nejčastější specifickou komplikací všech typů implantátů prsu je ztvrdnutí způsobené kapsulární kontrakturou. Vazivové pouzdro "kapsula" se vytváří vždy kolem celého implantátu. Někdy však se její tvorba nezastavuje, ale pokračuje, až dojde k deformování implantátu a bolestem postiženého prsu. V tomto případě je nutná reoperace. K tvorbě kapsulární kontraktury může dojít kdykoliv po operaci, často i po mnoha letech. Další relativně častou komplikací zvláště u implantátů se strukturovaným povrchem je tvorba viditelných vlnek a zářezů-rippling- na kůži prsu. Vzácně může dojít k prasknutí gelem naplněného implantátu. K ruptuře může dojít kdykoli po operaci i bez zdánlivě zjevné příčiny. V některých případech vede prasknutí ke zploštění, zduření, místním otokům, zánětu nebo bolestivosti. Většinou však pacientka (ani lékař) nepozná, jestli je implantát prasklý či nikoliv.

Pooperační průběh:
Stehy se většinou neodstraňují, rána je šita intradermálně, resorpčními stehy. Po operaci je nutno minimálně 2-3 týdny nosit podprsenku a to i v noci a nespat na břiše. Alespoň do jednoho měsíce po operaci je nutno se fyzicky nenamáhat, nepracovat s rukama nad hlavou, nezvedat břemena a vyhýbat se úderům do prsou (matky s malými dětmi).

Informovaný souhlas s operací:
O mé plánované operaci, o způsobu provedení výkonu, typu anestézie, hospitalizaci, průběhu hojení, očekávaném výsledku a možných komplikacích, stejně tak o ceně výkonu a dalších s výkonem souvisejících úkonů mne MUDr. M. Entner v průběhu pohovoru dne ................................................ dostatečně informoval a všechny mnou položené otázky zodpověděl.

Nemám žádné další doplňující otázky a cítím se dostatečně informován(a). Dobrovolně a po dostatečné lhůtě na rozmyšlenou, jsem se rozhodl (a) podstoupit plánovaný zákrok. Současně potvrzuji, že při výskytu neočekávaných komplikací, vyžadujících neodkladné provedení dalších zákroků nutných k záchraně života, nebo zdraví souhlasím s tím, aby byly provedeny veškeré další potřebné a neodkladné výkony nutné k záchraně mého života a zdraví, taktéž potvrzuji, že souhlasím s případným podáním krevní transfuze.
V případě, že nemám zdravotní pojištění v ČR, souhlasím tímto z lékařského pohledu s nutnými opatřeními při neočekávaných komplikacích, jako je například další hospitalizace na specializovaném oddělení a taktéž s plnou finanční úhradou této hospitalizace a dalších postupů s tímto souvisejících.

Souhlasím / Nesouhlasím, aby o mém zdravotním stavu byly informovány tyto osoby (jméno, příjmení, vztah k pacientovi): ..................................................................................................................
Souhlasím / Nesouhlasím s publikací výsledků zákroku v podobě fotodokumentace pro prezentační, nebo výukové účely.


Vlastnoruční podpis pacienta..........................................................................................................................

nebo zákonného zástupce   

Podpis lékaře.........................................................................................................................................................                               

          

Datum: .......................................................................................